Afdruk

Verantwoordelijk voor de inhoud:

DishCircle GmbH
Hansastrasse 45 c
42697 Solingen

Tel.: +49 212 – 88139578
Fax: +49 212 – 33 14 93
E-mail: info@dishcircle.com

Maatschappelijke zetel: Solingen Handelsregister: HRB 15079, Lokale Rechtbank: Wuppertal

BTW-nummer: DE-120 961 835

Directeuren: Katja Brückmann, Marlon Brückmann

Verantwoordelijk voor graphics en uitvoering:

DishCircle GmbH

Ontkenning:

1. inhoud van het online-aanbod

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover van de kant van de auteur geen sprake is van aantoonbare opzettelijke of grof nalatige schuld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of de gehele website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. referenties en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (“hyperlinks”) die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen in werking treden indien de auteur kennis had van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik in geval van illegale inhoud te verhinderen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip van het plaatsen van de links geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s waarneembaar was. De auteur heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s die na het aanmaken van de link werden gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle binnen de eigen website geplaatste links en verwijzingen, alsmede voor bijdragen van derden in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums, linkdirectory’s, mailinglijsten en alle andere vormen van databases, waartoe externe schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, en niet degene die slechts via links naar de desbetreffende publicatie verwijst.

3. auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn zonder enige beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk betekent niet dat het niet beschermd is door rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gecreëerd, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Duplicatie of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

4. gegevensbescherming

Indien de mogelijkheid tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt geboden, geschiedt het invoeren van deze gegevens vrijwillig. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten zijn toegestaan – indien en voor zover technisch mogelijk en redelijk – zonder specificatie van persoonsgegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een alias. Het gebruik van contactgegevens zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en in het impressum of vergelijkbare informatie door derden gepubliceerde e-mailadressen voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie is niet toegestaan. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om bij overtreding van dit verbod juridische stappen te ondernemen tegen de afzenders van zogenaamde spam-mails.

5 Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien onderdelen of afzonderlijke formuleringen van deze verklaring niet wettig of correct zijn, laat dit de inhoud of geldigheid van de overige onderdelen onverlet.